De deadline voor het indienen van een aanvraag voor projectfinanciering is verstreken. Nieuwe aanvragen worden niet meer aanvaard. 
Lees hier welke projecten geselecteerd werden voor deze projectfinanciering.

Projectfinanciering

De omschakeling naar het vermijden of hergebruiken van verpakkingen vergt vaak een wijziging van het hele businessmodel. Er zijn heel wat systemische knelpunten die dergelijke wijziging in de weg kunnen staan.   

De Stuurgroep GDAV nodigt daarom (partnerschappen van) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en organisaties uit om projecten in te dienen die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten met als mogelijke ambitie het opschalen, het afstemmen van ketens, het creëren van economische en maatschappelijke impact en het verzamelen en delen van kennis en informatie. 

Voor wie? 

Voor ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en andere organisaties die deelnemen aan de Green Deal Anders Verpakt. Voor de uitwerking van de projecten worden samenwerkingen en divers samengestelde partnerschappen aangemoedigd tussen de verschillende actoren in de waardeketen die een impact hebben op het vermarkten en gebruiken van verpakkingen.  

Als minimumvoorwaarde moet de indienende partij de Green Deal Anders Verpakt reeds ondertekend hebben.   

Voor welke projecten? 

De Stuurgroep GDAV zoekt projecten die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten: 

 • Beslissingen - en specifiek investeringen - worden vandaag voornamelijk genomen op basis van een kortermijnperspectief en louter financiële argumenten.   
 • Het opschalen van circulaire innovatie in de waardeketen is nog geen evidentie: ondernemingen en investeerders mijden liever risico’s rond vermijden en hergebruik van verpakkingen en vallen vaak terug op eenmalige verpakkingsoplossingen waarvoor het logistieke inzamelsysteem al uitgebreid is uitgewerkt.  
 • Wetgeving stimuleert niet voldoende het structureel veranderen van businessmodellen naar het vermijden van verpakkingen of hergebruik van verpakkingen. Bovendien wordt wetgeving niet steeds rationeel toegepast door overbodige verpakkingen noodzakelijk te maken om “veiligheid” te garanderen (bv. voor een farmaceutisch bedrijf dat een shampoo op de markt zet moet de verpakking voldoen aan de eisen van een verpakking voor medicatie).  
 • Het opvolgen van herbruikbare B2C verpakkingen is niet evident: hoeveel keer is de verpakking hergebruikt? Waar is de verpakking? Welk(e) product(en) heeft de verpakking bevat? Wie is eigenaar? Waar ligt de verantwoordelijkheid rond de ontwikkeling, de productie, het onderhoud, enzovoort van de verpakking zelf? …  
 • Hiaten in de inzameling en inzamelinfrastructuur bij hergebruik.  
 • Er bestaan verschillende initiatieven rond het vermijden en hergebruiken van verpakkingen en de Stuurgroep GDAV moedigt deze initiatieven aan. Echter, een grote(re) schaal blijkt cruciaal te zijn voor de rendabiliteit van circulaire businessmodellen. Op dit ogenblik vinden initiatieven vaak plaats in bepaalde nichesectoren, met elk zijn of haar karakteristieken. Zo bemoeilijkt bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan formaten in verpakkingen de opschaling van de businessmodellen en een samenwerking over actoren heen. 
 • De klant is nog niet voldoende vertrouwd met nieuwe systemen rond vermijden of hergebruiken van verpakkingen; anderzijds zijn de systemen die op de markt worden gezet nog niet allemaal voldoende gebruiksvriendelijk voor de klant. 
   
In het voorstel wordt een omschrijving verwacht van hoe het project dit concreet wil aanpakken. Mogelijke invalshoeken: 
OPSCHALEN. Innovatieve samenwerkingsvormen die de markt van vermijden of hergebruiken van verpakkingen verbreden. 

Waaraan moet voldaan worden om een succesvolle opschaalbare circulaire business in Vlaanderen te ontwikkelen? Hoe kan een (al dan niet nieuwe) leverancier van circulaire diensten klanten, producenten, retail, … ontzorgen en zo een frisse wind laten waaien binnen de Vlaamse distributiesector? Via welke goede afspraken nemen betrokken partijen (zoals producenten en gebruikers) hun verantwoordelijkheden op bij een gedeeld eigenaarschap van herbruikbare verpakkingen? 

KETENS AFSTEMMEN. Toepasbare uitgewerkte businessmodellen die het vermijden of hergebruiken van verpakkingen mogelijk maken en vergemakkelijken. 

Welke veranderingen in de huidige meest courante businessmodellen zijn noodzakelijk om structurele veranderingen mogelijk te maken richting het vermijden of hergebruiken van verpakkingen? Welke innovaties in de verpakking zijn hiervoor nodig? Welke nieuwe soort partnerschappen zijn hiervoor noodzakelijk? Wat is de rol van elke stakeholder in deze nieuwe businessmodellen? Welke veranderingen aan infrastructuur of ruimtelijke ordening zijn hiervoor nodig? Op welke manier wordt een voordelige omgekeerde logistiek georganiseerd?   

ECONOMISCH EN MAATSCHAPPELIJK IMPACT CREËREN.   

Hoe worden kosten en baten in het waardenetwerk in balans gebracht om een win-win te realiseren voor elke betrokken stakeholder? Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan opdat het vernieuwde businessmodel een lagere milieu-impact heeft in vergelijking met eenmalige verpakkingen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat levenscyclus- en kringloopdenken standaard worden bij publieke en private instanties? Op welke manier blijven herbruikbare verpakkingen op de meest efficiënte, maar ook meest duurzame manier in roulatie? Wat is noodzakelijk in het businessmodel zodat het aanslaat bij alle betrokken stakeholders, inclusief de klant? Hoe zorgen we ervoor dat de verpakking een waarde krijgt? Op welke manier kan regelgeving structurele oplossingen bieden op economisch, sociaal én milieuvlak voor nieuwe businessmodellen rond het vermijden en hergebruiken van verpakkingen ten opzichte van eenmalige verpakkingen?    

KENNIS EN INFORMATIE VERZAMELEN EN DELEN. Breed en transparant delen van waardevolle informatie en betrouwbare data binnen hechte samenwerkingsvormen om de kenniskloof binnen het waardenetwerk te dichten en wijd te verspreiden.

Welke afspraken moeten er tussen alle betrokken actoren gemaakt worden om de circulaire ambities op te volgen en bij te schaven? Welke experimenten en praktijkinstrumenten genereren betrouwbare data die inzicht verschaffen in de lokalisatie van de verpakking en het aantal keren dat deze hergebruikt is?  

Wat zijn de bedragen? 

De Stuurgroep GDAV kan maximaal 80% van het te ondersteunen project financieren, met een plafond van €100.000 (inclusief btw). Voor grotere projecten kan een deelbegroting opgemaakt worden. Het gefinancierde bedrag is onderworpen aan btw, met uitzondering van de personeelskosten. 

Wat is de timing? 

De deadline voor indiening is: woensdag 14 september 2022 om 12h 's middags

De projecten die vallen onder deze uitnodiging en goedgekeurd zijn door de Stuurgroep GDAV starten in 2022, na goedkeuring, en lopen af vóór 31 december 2024. Het te ondersteunen project kan deel uitmaken van een ruimer project dat langer loopt.  

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project? 

De belangrijkste kenmerken van een succesvol project voor het vermijden of hergebruiken van verpakkingen zijn:  
 
 • de toepassing van innovatie in de waardeketen die in het bijzonder inzet op één of meerdere systeemknelpunten en ambities zoals beschreven in 2.2. van de informatiebrochure. In deze uitnodiging is er bijzondere aandacht voor procesinnovaties en systeemdenken; 
 • maatschappelijke en economische relevantie van het project: de voorbeeldwaarde van het project wat betreft impact op vlak van duurzaamheid, economisch belang, het zich eigen maken door de consument, …;   
 • opschaalbaarheid van het project: de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal of in andere toeleveringsketens te kunnen hergebruiken;   
 • kwaliteit van het partnerschap en rolverdeling: goede specificering van de rollen en engagementen van de diverse partners in het project; projectvoorstellen met meerdere partners, met een goede wisselwerking tussen de relevante partners in de keten, en innovatieve partnersamenwerking in het ruime waardenetwerk worden gezien als meerwaarde;  
 • het project draagt bij tot het leren, de demonstratie en disseminatie van de principes van het vermijden van verpakkingen of hergebruik van verpakkingen in de waardeketen. Bijzondere aandacht moet gaan naar volgende lessen getrokken uit het project: waar zitten de knelpunten, welke zijn de goede praktijken, welke oplossingen zijn mogelijk?  

De Stuurgroep GDAV verwacht een actieve deelname aan minstens twee kennisdelingsmomenten binnen het kader van de Green Deal Anders Verpakt. 


Info voor indieners  

Informatiebrochure

Uitgebreide informatie over deze uitnodiging is terug te vinden in de informatiebrochure

Gebruik deze als leidraad voor het indienen van het te ondersteunen project.
 

Informatief webinar

Schrijf je in voor het informatief webinar op donderdag 23 juni om 10u.

Tijdens dit webinar lichten we de projectfinanciering toe en beantwoorden we potentiële vragen. Na het webinar zal een opname hier beschikbaar zijn. 
 

Indienformulier

Dien de aanvraag tot projectfinanciering in via het indienformulier
Bereid je voor aan de hand van het blanco formulier. Download hier ook het document ter ondertekening van de projectfinancieringsaanvraag.
 

FAQ

Een lijst van veelgestelde vragen vind je hier.
 

Adviesdagen

Beslis je om een project in te dienen voor projectfinanciering, maar toets je graag je project eens af bij het coördinatieteam van de Green Deal Anders verpakt?
Schrijf je dan in op een van volgende adviesdagen:

 • Dinsdag 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur in VAC Antwerpen
 • Woensdag 31 augustus van 13.30 tot 17.00 uur bij OVAM Mechelen
 • Donderdag 1 september van 11.00 tot 15.00 uur in VAC Gent
   
  

Contactgegevens Green Deal Anders Verpakt

Zit je met een vraag? Een zot idee? Neem contact op!

Address
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route and accessibility
Email
greendealandersverpakt@ovam.be